Chuyên mục lưu trữ: Xử lý cải tạo môi trường

Các chất, hợp chất được dùng để điều chỉnh độ pH, oxy hoà tan, các chất hữu cơ, phát triển hoặc ức chế tảo trong môi trường nuôi.